همایش اقتصاد ایران
راهنمای نگارش
فرهیخته گرامی
لطفا جهت تهیه مقاله خود از پیوندهای زیر, فایل راهنمای نگارش مقاله و فایل الگوی مقاله را دریافت نمایید.

دریافت فایل راهنمای نگارش   فایل راهنمای نگارش
دریافت فایل الگوی مقاله    فایل الگوی مقاله