همایش اقتصاد ایران
اسکان و تغذیه
اسکان و تغذیه آن دسته از پژوهشگران فرهیخته که مقاله ایشان برای ارایه شفاهی پذیرش گرفته است از غروب یکشنبه 1397/02/23 تا غروب روز دوشنبه 1397/02/24 بر عهده برگزارکنندگان همایش است.
بدیهی است که امکانات فوق به نویسنده مسوول ارایه خواهد شد. در صورت حضور سایر نویسندگان مقاله پذیرفته شده، مبلغ 80 هزار تومان بابت شرکت در همایش فوق دریافت خواهد شد.
هزینه اسکان و تغذیه برای شرکت کنندگان بدون مقاله در همایش فوق مبلغ 100 هزار تومان می باشد.