همایش اقتصاد ایران
اهداف همایش
تبادل آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی در حوزه اقتصاد

ارایه تحلیل‌های علمی -  تخصصی از مسایل اقتصاد ایران