همایش اقتصاد ایران
محورهای همایش
 • اقتصاد اسلامی
 • اقتصاد انرژی
 • اقتصاد بخش عمومی
 • اقتصاد بین الملل
 • اقتصاد بیمه
 • اقتصاد پولی
 • اقتصاد کشاورزی و منابع
 • اقتصاد کلان
 • بیمه و اقتصاد مالی
 • توسعه اقتصادی
 • کاربرد روش های کمی پیشرفته در اقتصاد
 • موضوعات بین رشته ای و مرزهای جدید