همایش اقتصاد ایران
کمیته علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

1

دکتر مجید آقایی

دانشگاه مازندران

2

دکتر ابوالقاسم اثنی عشری

دانشگاه پیام نور بابل

3

دکتراسمعیل ابونوری

دانشگاه سمنان

4

دکتر محمد حسین احسانفر

دانشگاه پیام نور

5

دکترمحمدعلی احسانی

دانشگاه مازندران

6

دکترعلی رضا پورفرج

دانشگاه مازندران

7

دکتر وحید تقی نژاد عمران

دانشگاه مازندران

8

دکتر احمد جعفری صمیمی

دانشگاه مازندران

9

دکتر سعید راسخی

دانشگاه مازندران

10

دکتر هدی زبیری

دانشگاه مازندران

11

دکتر شهریار زروکی

دانشگاه مازندران

12

دکتر نورالدین شریفی

دانشگاه مازندران

13

دکتر امیر منصور طهرانچیان

دانشگاه مازندران

14

دکتر مرتضی عزتی

دانشگاه تربیت مدرس

15

دکتر زهرا علمی

دانشگاه مازندران

16

دکتریوسف عیسی زاده

دانشگاه مازندران

17

دکتر غلامعلی فرجادی

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

18

دکتر سامان قادری

دانشگاه کردستان

19

دکتر مهدیه قلی زاده

دانشگاه مازندران

20

دکتر غلامرضا کشاورز

دانشگاه صنعتی شریف

21

دکتر سعید کریمی پتانلار

دانشگاه مازندران

22

دکتر زهرا کریمی موغاری

دانشگاه مازندران

23

دکتر محمد تقی گیلک حکیم آبادی

دانشگاه مازندران

24

دکتر یوسف محنت فر

دانشگاه مازندران

25

دکتر مانی موتمنی

دانشگاه مازندران

26

دکتر مجتبی مجاوریان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

27  دکتر حبیب انصاری سامانی  دانشگاه یزد
28  دکتر مصیب پهلوانی  دانشگاه سیستان و بلوچستان
29  دکتر رمضان حسین زاده  دانشگاه سیستان و بلوچستان