همایش اقتصاد ایران
بسته ویژه همایش
بسته ویژه همایش شامل لوح فشرده، برنامه روز همایش، کارت ویژه ارایه کنندگان مقاله، مجموعه مقاله ها و برگه ویژه پذیرایی است.