همایش اقتصاد ایران
ساختار سازمانی همایش
نام دبیر همایش: دکتر امیر منصور طهرانچیان
نام دبیر علمی همایش: پروفسور سعید راسخی
مسوول دبیرخانه همایش: خانم ساعده عزیزی ثالث