همایش اقتصاد ایران
ساختار سازمانی همایش
دبیر همایش: دکتر سعید راسخی
دبیر علمی همایش : دکتر امیر منصور طهرانچیان
دبیر اجرایی همایش: دکتر امیر منصور طهرانچیان