همایش اقتصاد ایران
جزییات خبر
برنامه روز نخستین همایش ملی اقتصاد ایران (دوشنبه)
1396/02/10
برنامه روز نخستین همایش ملی اقتصاد ایران (دوشنبه)

 

به نام  پروردگار  بخشنده  و مهربان

 

برنامه   زمانبندی  شده    برگزاری   همایش  در   سالن  اجتماعات  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی   .دوشنبه یازدهم   اردیبهشت ماه     یکهزار  و  سیصد  و نود   و  شش

زمان

عنوان

ردیف

9 - 8

پذیرش

1

9.05- 9

قرائتآیاتی از قرآنمجید

2

9.10-9.05

سرود جمهوری اسلامی ایران

3

9.30-9.10

سخنرانی ریاست محترم دانشگاه مازندران:جناب آقای دکترسید خلاق میرنیا

4

9.40-9.30

خوش آمدگوییو سخنرانیتوسطدبیرهمایش : جناب آقای دکتر امیر منصور طهرانچیان

5

9.50-9.40

آیین رونمایی و امضای تمبر یاد بود نخستین همایش ملی اقتصاد ایران

6

10.25-9.50

سخنرانی علمی – تخصصی توسط جناب آقای دکتر تیموررحمانی

7

10.50-10.25

پذیرایینوبت صبح

8

12.20- 10.50

نشست علمی – تخصصی با عنوان : ارزیابی نظام پولی ، بانکی و ارزی در ایران

9

14-12.20

نماز و صرفناهار

10

15.30- 14

ارایه مقاله ها در نشست نخست: رشدوتوسعه پایدار

11

15.50-15.30

پذیرایی نوبت عصر

12

17.30 15.50

ارایه مقاله ها در نشست دوم : اقتصاد پولی

13

18- 17.30

اختتامیه : ارایه گزارش علمی توسطدبیر علمیهمایش آقای پرفسور راسخی ، تقدیراز نویسندگان مقاله ها ی هفتمینهمایش ملی - دانشجویی و نخستینهمایش ملی اقتصاد ایران ،تقدیر از اعضای کمیته اجرایی

14

 

 

 

جدول  زمانی    ارایه  مقاله  ها  در  سالن  اجتماعات  دانشکده   علوم  انسانی  و  اجتماعی   -  دوشنبه یازدهم   اردیبهشت ماه     یکهزار  و  سیصد  و نود   و  شش

زمان

نشست نخست : رشد و توسعه پایدار

14.20- 14

پایداری توسعه ایران در پنجدهه (1390-1340) به تفکیک مولفه هاو زیر مولفه های ساختاری اقتصاددکتر محمدعلی فنی

14.40 14.20

عوامل تعیین کنندهرشداقتصادی ایرانپروفسور نادرمهرگان، دکترابراهیم فرجی

15 -14.40

تاثیر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کلان (تعادل عمومی نسل های همپوش) زهرا کاشانیان، دکتر حسین راغفر، دکتر میرحسین موسوی

15.20 15

بررسی نقش اشتغال و تحصیلات زنان بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم انبوه ذرات دکتراحمد اسدزاده، نینا میرانی، سیده فروغ قاضی خانی، زینب برادران خانیان

15.30 - 15.20

جمعبندی مباحث نشست

 

زمان

نشست دوم : اقتصاد پولی

16.10- 15.50

گسست یا پایداری رابطه میان نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگیدکتر تیمور رحمانی - پوریا اصفهانی

16.30 -16.10

تبیین عوامل موثر بر ساختار سرمایه بانک های خصوصیومحاسبه سرعت تعدیل: کاربردی از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمیدکتر شهریار زروکی، دکتر مانی موتمنی، ابوالقاسم صفرزاده امیری

16.50-16.30

بررسی وجود حافظه بلند مدت در نوسانات بازدهی بازار طلای ایران : کاربردی از مدل FIGARCHمهدی شهرازی - زینب یزدانی

17.10- 16.50

بررسی اثر سیاست های پولی بر بازدهی سهام در ایران : رهیافتی از مدل خودرگرسیو انتقال ملایم دکتر محمد حسین احسانفر - دکتر محمد رضا پور قربان - حسین کاظمی

17.30 - 17.10

جمعبندی مباحث نشست

 

 

 

جدول  زمانی    ارایه  مقاله  ها  در     سالن  اجتماعات  دانشکده   علوم  اقتصادی  و اداری    -  دوشنبه یازدهم   اردیبهشت ماه     یکهزار  و  سیصد  و نود   و  شش

زمان

نشست نخست :اقتصاد بین الملل

14.20- 14

مدل سازی انتقال نوسانات نرخارزبر سیاست هایپولیدراقتصاد ایرانبهروش تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)دکتر محمد علی متفکر آزاد، زانا مظفری، امین حبیب زاده

14.40 14.20

تاثیرآزادی کسب و کار بر اندازه اقتصاد زیر زمینی در کشورهای منتخب در حال توسعه پروفسور احمد جعفری صمیمی- زهرا ذاکری تبار

15 -14.40

مدل جاذبهپاندولیبین سرمایه گذاری مستقیم درخارجوصادرات (شواهدی برای ایران و کشورهای توسعه یافته)دکتر میلادشهرازی، منور شعبانی مازوئی، دکتر میثم شیرخدایی

15.20 15

تاثیر توریسم بین الملل بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایراندکتر سید مجتبی مجاوریان ، فواد عشقی ، سمیه صادقی ، شهربانو اکبری

15.30 - 15.20

جمعبندی مباحث نشست

 

زمان

نشست دوم :اقتصاد بخش عمومی

16.10- 15.50

بهینه یابی زمانیاجرای طرح اصلاحیارانه هادکتر علیرضا ناصری، دکتر سجاد فرجی دیزجی، حمید رضاپورسلیمی

16.30 -16.10

اثر خصوصی سازی بر درآمدهای مالیاتی دولت در منتخبی از کشورهای درحال توسعه دکتر سعید کریمی پتانلار ، سمیه شیرزاد کناری ، الهام احمدپور

16.50 16.30

بررسی اثر مالیات بر درآمد نیروی کار بر تولید ناخالص داخلی و تورم در ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی دکتر علیرضا حسن زاده جزدانی

17.10- 16.50

بررسی ارتباط نابرابری و تخریب محیط زیست در ایراندکتر حبیب انصاری سامانی، معصومه روزبهانی

17.30 - 17.10

جمعبندی مباحث نشست