همایش اقتصاد ایران
جزییات خبر
برنامه روز هفتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران
1396/02/10
برنامه روز هفتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

 

به نام  پروردگار  بخشنده  و مهربان

 

برنامه  زمانبندی  شده  برگزاری  همایش در  سالن  اجتماعات  دانشکده   علوم  انسانی  و  اجتماعی  - یکشنبه   دهم   اردیبهشت ماه     یکهزار  و  سیصد  و نود   و  شش

زمان

عنوان

ردیف

9 8

پذیرش

1

9.10-9

قرائتآیاتی از قرآنمجید

2

9.15-9.10

سرود جمهوری اسلامی ایران

3

9.35-9.15

سخنرانی معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران : جناب آقای پروفسور محمدحسينفاطمي

4

9.55-9.35

سخنرانیرئیسمحترم دانشکده علوم اقتصادی و اداری:جناب آقای دکتر محمد تقی گیلک حکیم آبادی

5

10- 9.55

خوش آمدگویی و سخنرانی دبیرهمایش: جناب آقای دکتر امیر منصور طهرانچیان

6

10.30-10

ارایه سخنرانی علمی – تخصصی توسط جناب آقای پروفسور نادر مهرگان

7

11-10.30

پذیرایی نوبت صبح

8

12.20-11

نشست علمی – تخصصی با عنوان: اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال

9

14-12.20

نماز و صرف ناهار

10

15.30-14

ارایه مقاله ها در نشست نخست: اقتصاد بین الملل

11

15.50-15.30

پذیرایی نوبت عصر

12

17.20-15.50

ارایه مقاله ها در نشست دوم : اقتصاد بخش عمومی

13

 

 

جدول  زمانی    ارایه  مقاله  ها   در  سالن  اجتماعات  دانشکده   علوم  انسانی  و  اجتماعی   -  یکشنبه   دهم   اردیبهشت ماه     یکهزار  و  سیصد  و نود   و  شش

زمان

نشست نخست : اقتصاد بین الملل

14.20- 14

بررسی واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به تکانه سیاست های پولی ، مالی و نرخ ارز : رهیافتSVARساعده عزیزی ثالث

14.40 14.20

ارزیابی ظرفیتتجاری ایران و روسیه : با تاکید بر شاخصX, Yو کوزینمحمد جواد رحیمی ، افشین جاوید مشتقین احمد ایمان

15 -14.40

شدت تحریم ها اقتصاد نفتی و تورم در ایران : رویکردمارکوف سوئیچینگفاطمه محمد پور ، یونس نادمی

15.20 15

تحلیل اثرات آزاد سازی تجاری بر رشد بهره و ری کل عوامل تولید بخش صنعت در ایرانعباس معمازاده ، سارا صفایی

15.30 - 15.20

جمعبندی مباحث نشست

 

زمان

نشست دوم : اقتصاد بخش عمومی

16.10- 15.50

مخارج خانوار و عوامل موثر بر آن : با تاکید بر یارانه های نقدیپوریا اصفهانی ، محمود حیدری

16.30 -16.100

عوامل تعیین کننده صندوق های بازنشستگی کشورپروفسوراحمدجعفری صمیمی - مرضیه اولیایی نسب

16.50 16.30

بررسی وضعیت مسئولیت پذیری ایران در برابر گرمایش جهانی با استفاده از رویکرد داده – ستاندهالهام کمال

17.10- 16.50

تاثیر اجزای تشکیل دهنده هزینه کل بر نابرابری : رویکرد تجزیه شاخص ضریب جینیحسین راغفر،میترابابا پور، محدثه یزدان پناه

17.30 - 17.10

جمعبندی مباحث نشست

 

 

 

 

 

جدول  زمانی    ارایه  مقاله  ها   در  سالن  اجتماعات  دانشکده   علوم  اقتصادی  و  اداری   -         یکشنبه   دهم   اردیبهشت ماه     یکهزار  و  سیصد  و نود   و  شش

زمان

نشست تولید و اشتغال

14.20- 14

شناسایی فعالیت های کلیدی استان مازندران در سال 1390 با استفاده از روش حذف فرضیاشکان مختاری ، زهرا عبدالمحمدی

14.40 14.20

تحلیل ساختار اشتغال در بخش های اقتصادی با استفاده از مدل های تغییر سهم و ضریب مکانی : مطالعه موردی شهر آملراضیه کاردگر

15 -14.40

بررسی اثر مصرف انرژی ، توسعه مالی و تجارت بر رشد اقتصادی کشورهای D-8 پگاه زارعی-سهیل رودری- مصطفی زنگی

15.20 15

بررسی اثرگذاری نا متقارنی بهره وری بر تورم در ایراندکتر وحید تقی نژاد عمران ، دکترمحمد علی احسانی ، کیانا خلیلی

15.30 - 15.20

پرسش و پاسخ