همایش اقتصاد ایران
صدور گواهی
گواهی ارایه مقاله به دو صورت زیر صادر می شود:
1) گواهی ارایه مقاله بصورت سخنرانی
2) گواهی ارایه مقاله بصورت پوستری

در صورت ارایه مقاله بصورت سخنرانی یا پوستر، گواهی به نویسنده مسوول تحویل داده خواهد شد.