همایش اقتصاد ایران
صدور گواهی
گواهی ارایه مقاله در نخستین همایش ملی اقتصاد ایران و هفتمین همایش ملی-دانشجویی اقتصاد ایران به دو گروه زیر تقسیم می شود:
1) گواهی ارایه مقاله بصورت سخنرانی و
2) گواهی ارایه مقاله با ارایه پوستری

در صورت ارایه مقاله، در پایان همایش، گواهی به نویسنده مسوول تحویل داده خواهد شد. همچنین گواهی ارایه مقاله های پوستری پس از برگزاری همایش به ایمیل نویسنده مسوول مقاله ارسال خواهد شد.