همایش اقتصاد ایران
کمیته اجرایی همایش

1

الهه خوشکام

22

محمدجواد کرد

2

پگاه زارعی

23

محمدرسول حاجی

3

پویا پورآقایی

24

مریم فرج پور

4

حدیثه علوی

25

مصطفی علیزاده

5

درسا بابایی

26

مصطفی کاویانی

6

زهرا سهرابی

27

منیژه بزازی

7

زهرا ذاکری تبار

28

میترا روحی

8

زهرا مژده

29

نوید نوبخت

9

زینب برادران

30

امین علیزاده

10

زینب دیلم

31

فرخنده حجازی

11

ساره نیکوبخت

32

محمدرضا فقانی

12

ساجده پورمحمدی

33

محمد فضلی زاده

13

ساعده عزیزی

34

فرشاد بهزادی

14

سهند کاظمی

35

حمیدرضا مظاهری تبار

15

سهیل محمدی مجد

36

فروزان باقری

16

سمیرا صادقی

37

شیرین صابری

17

سیدعلی میرمحمدی

38

بهاره هاشمی

18

فائزه مظلومی

39

شقایق جوانی قادیکلایی

19

قدسیه مسیح نیا

40

عبدالله رستمی

20

قدسیه بندپی

41

صفرعلی گلپور

21

کوثر ضامنی

42

سیف الله اکبرزاده