همایش اقتصاد ایران
فرایند پس از پذیرش
پرداخت هزینه و نحوه ارسال مدارک مربوطه

در صورت تایید داوران و پذیرش اولیه (مشروط)، هزینه مربوط به مقاله ها دریافت می شود. بر این اساس هزینه یک مقاله در دومین همایش ملی اقتصاد ایران (شفاهی یا پوستر) 150 هزار تومان است.
چنانچه بیش از یک مقاله توسط نویسنده مسوول به همایش ارسال شود هزینه مقاله های بعدی (مقاله دوم و بیشتر) شفاهی یا پوستر 100 هزار تومان خواهد بود.

ارسال فایل های نسخه نهایی مقاله در سربرگ، پاورپوینت و پوستر

آن دسته از پژوهشگران فرهیخته که مقاله آن ها پذیرش شده و هزینه های مربوط به مقاله را به ترتیب یاد شده واریز کرده اند بایستی نسخه نهایی مقاله که مطابق نظر داوران اصلاح نهایی شده و در صفحه حاوی سربرگ همایش سازماندهی شده است را به همراه فایل پاورپوینت (برای مقاله هایی با پذیرش ارایه شفاهی) و فایل حاوی نسخه الکترونیکی پوستر مقاله (برای مقاله هایی با پذیرش پوستری) تا تاریخی که در قسمت رویدادهای همایش اعلام شده به سایت همایش ارسال نمایند.

جهت دریافت و تدوین الگوی پوستر و پاورپوینت کلیک کنید