همایش اقتصاد ایران
فرایند پذیرش مقاله
مقاله های دریافت شده با توجه به درخواست نویسنده مسوول در بخش های نخستین همایش ملی و هفتمین همایش ملی- دانشجویی ارزیابی می شوند. در صورتیکه نویسنده مسوول متقاضی ارزیابی مقاله در هر دو بخش باشد، با توجه به امتیاز های داده شده از سوی داوران تصمیم گیری انجام می شود.
چنانچه مقاله ارسالی در هر دو بخش امتیاز لازم را کسب نماید، در بخش نخستین همایش ملی اقتصاد ایران شرکت داده می شود.
پذیرش اولیه به معنی تایید داوران برای ارایه مقاله در همایش است. اما در این مرحله گواهی پذیرش برای نویسندگان ارایه نخواهد شد. صدور گواهی پذیرش قطعی مشروط به پرداخت هزینه های مربوط به مقاله است.
به منظور اطلاع از هزینه و نحوه ارسال مدارک به بخش فرایند پس از پذیرش مقاله مراجعه کنید.
گواهی پذیرش قطعی و ارایه مقاله به دو صورت شفاهی و پوستری خواهد بود.
صدور گواهی ارایه شفاهی  مشروط به انجام اصلاحات نهایی داوران، ارسال فایل پاور پوینت مقاله در چارچوب درخواستی، حضور فیزیکی در همایش و ارایه مقاله در روز برگزاری همایش است.
صدور گواهی ارایه پوستر مشروط به انجام اصلاحات نهایی داوران، ارسال نسخه الکترونیکی پوستر در چارچوب درخواستی  و پرداخت هزینه است.