همایش اقتصاد ایران
فرایند پذیرش مقاله
پذیرش اولیه به معنی تایید داوران برای ارایه مقاله در همایش است. اما در این مرحله گواهی پذیرش برای نویسندگان ارایه نخواهد شد. صدور گواهی پذیرش قطعی مشروط به پرداخت هزینه های مربوط به مقاله است.
به منظور اطلاع از هزینه و نحوه ارسال مدارک به بخش فرایند پس از پذیرش مقاله مراجعه کنید.
گواهی پذیرش قطعی و ارایه مقاله به دو صورت شفاهی و پوستری خواهد بود.
صدور گواهی ارایه شفاهی  مشروط به انجام اصلاحات نهایی داوران، ارسال فایل پاور پوینت مقاله در چارچوب درخواستی، حضور فیزیکی در همایش و ارایه مقاله در روز برگزاری همایش است.
صدور گواهی ارایه پوستر مشروط به انجام اصلاحات نهایی داوران، ارسال نسخه الکترونیکی پوستر در چارچوب درخواستی  و پرداخت هزینه است.
گواهی ارایه پوستری مقاله ها، به نویسنده مسوول مقاله تحویل داده می شود.