همایش اقتصاد ایران
پیشینه همایش

نخستین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

این همایش در بیست و دوم اردیبهشت ماه سال 1389 در دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازنداران برگزار شد. در این همایش، در مجموع 113 مقاله دریافت شد که از این تعداد، 67 مقاله مورد پذیرش داوران قرار گرفت. در همایش فوق، 22 مقاله به صورت شفاهی و 7 مقاله به صورت پوستری و باقی مقاله ها به صورت چاپ در مجموعه مقالات ارایه شدند.
در همایش نخست، آقایان دکتر محمدتقی گیلک و دکتر سعید راسخی به ترتیب مسئولیت دبیری و دبیر علمی همایش را به عهده داشتند.


دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

این همایش در اردیبهشت ماه سال 1390 در دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازنداران برگزار شد. در این همایش در مجموع 225 مقاله دریافت شد که از این تعداد، 157 مقاله مورد پذیرش داوران قرار گرفت. در همایش فوق، 26 مقاله به صورت شفاهی و 13 مقاله به صورت پوستری و باقی مقاله ها به صورت چاپ در مجموعه مقالات ارایه شدند.
در همایش دوم سرکار خانم دکتر زهرا علمی و آقای دکتر سعید راسخی به ترتیب مسئولیت دبیری و دبیر علمی همایش را به عهده داشتند.


سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران


این همایش در بیست و ششم اردیبهشت ماه سال 1391 در دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازنداران برگزار شد. در این همایش در مجموع 200 مقاله دریافت شد که از این تعداد، 120 مقاله مورد پذیرش داوران قرار گرفت.

در همایش فوق، 21 مقاله به صورت شفاهی و 40مقاله به صورت پوستری و باقی مقاله ها به صورت چاپ در مجموعه مقالات ارایه شدند.
در همایش سوم آقایان دکتر محمد علی احسانی و دکتر وحید تقی نژاد به ترتیب مسئولیت دبیری و دبیر علمی همایش را به عهده داشتند.

چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

این همایش در دوم اردیبهشت ماه سال 1392 در دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازنداران برگزار شد. در این همایش در مجموع 391 مقاله دریافت شد که از این تعداد، 219 مقاله مورد پذیرش داوران قرار گرفت. در همایش فوق، 25 مقاله به صورت شفاهی و 194 مقاله به صورت پوستری ارایه شدند.
در همایش چهارم آقایان دکتر امیر منصور طهرانچیان و پروفسور احمد جعفری صمیمی به ترتیب مسئولیت دبیری و دبیر علمی همایش را به عهده داشتند.

پنجمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

این همایش در هشتم اردیبهشت ماه سال 1393 در دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازنداران برگزار شد. در این همایش در مجموع 395 مقاله دریافت شد که از این تعداد، 98 مقاله مورد پذیرش داوران قرار گرفت. در همایش فوق، 24 مقاله به صورت شفاهی و 74 مقاله به صورت پوستری ارایه شدند.
در همایش پنجم آقایان دکتر امیر منصور طهرانچیان و پروفسور احمد جعفری صمیمی به ترتیب مسئولیت دبیری و دبیر علمی همایش را به عهده داشتند.

ششمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

این همایش در 18 و 19 مهرماه سال 1394 در دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازنداران برگزار شد. در این همایش در مجموع 172 مقاله دریافت شد که از این تعداد، 147 مقاله مورد پذیرش داوران قرار گرفت.
در همایش ششم دکتر نورالدین شریفی ، دکتر زهرا علمی و دکتر وحید تقی نژاد عمران به ترتیب مسئولیت دبیری و دبیر علمی و دبیر اجرایی همایش را به عهده داشتند.